Monthly Archives: May 2014

Fathuru Verikan Promote Kurumah Khaasa Lava eh Launch Kurany

Picture 01

ފަތުރުވެރިކަން ޕްރޮމޯޓް ކުރުމަށް ހާއްސަ ލަވައެއް ލޯންޗް ކުރަނީ!

ޓޫރިޒަމް މަންޒިލެއްގެ ގޮތުގައި ރާއްޖެ އިޝްތިހާރުކުރުމުގައި ބޭނުންކުރާނެ ލަވައެއް ބުރާސްފަތު ދުވަހުގެ ރޭ ކުޑަބަނޑޮހުގައި ބާއްވާ ޝޯގައި ތައާރަފް ކުރާގޮތަށް ސަރުކާރުގެ މާކެޓިން ކުންފުނިން ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

މޯލްޑިވިސް މާކެޓިންގެ އެންޑް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް ކޯޕަރޭޝަން (އެމްއެމްޕީއާރުސީ) ގައި ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރު ތޮއްޔިބު މުހައްމަދު ވިދާޅުވީ މޯލްޑިވިސްގެ ނަށް ދީފައިވާ މިލަވަ ރިލީޒްކުރަން ހަމަޖެހިފައިވަނީ ބުރާސްފަތިދުވަހުގެ ރޭ ކުޑަ ބަނޑޮހުގައި ބާއްވާ ސައުންޑްސް އޮފް މޯލްޑިވިސްގައި ކަމަށެވެ.

ރާއްޖެ އިޝްތިހާރުކުރުމަށްޓަކައި ހިންގާ ތަފާތު ހަރަކާތްތަކުގައި މި ލަވަ ބޭނުން ކުރާނެކަމަށް ތޮއްޔިބު ވިދާޅުވި އެވެ.

ރާއްޖޭގެ މަޝްހޫރު އަންހެން ލަވަކިޔުންތެރިޔާ މަރިޔަމް އުނޫޝާ ކިޔާފައިވާ ލަވައާ ބެހޭ ގޮތުން ވާހަކަ ދައްކަމުން އުނޫޝާ ބުނީ ރާއްޖެ އިސްތިހާރު ކުރުމަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ، ލަވައިގެ ލިރިކްސް ތައްޔާރުކޮށްދީފައި ވަނީ އޮސްޓްރޭލިއާގެ މަޝްހޫރު ފަންނާނެކަމަށާއި، މިލަވާގައި ޓޫރިސްޓެއްގެ އިހުސާސްތައް ވަރަށް ރަނގަޅަށް ހިމެނޭނެކަމަށެވެ.

ޓިކެޓް ވިއްކައިގެން ހައިރައިޒް އިން ބާއްވާ ސައުންޑް އޮފް މޯލްޑިވިސް ޝޯގައި ރާއްޖޭގެ މަޝްހޫރު ބޮޑުބެރު ގްރޫއްޕެއްކަމަށްވާ ހަރުބީގެ އިތުރުން ގިނަ އަދަދެއްގެ ފަންނާނުން ބައިވެރިވާ، މިޝޯގައި މުޅިންވެސް ހުށަހަޅައިދޭނީ ދިވެހި އުފެންދުންތައް ކަމަށް ހައިރައިޒް އިން މައުލޫމާތު ދެއެވެ.

ރާއްޖެ އިސްތިހާރުކުރުމަށް ބޭނުންކުރާނެ އިނގެރޭސި ލަވައެއް ލޯންޗު މިކުރަނީ، ނިއުސެވަން ވޮންޑަރސް އަށާވީސް ފައިނަލިސްޓުންގެ ތިންވަނައަށް ދިވެހިރާއްޖެ އަރާފައިވަނިކޮށެވެ.
މި ލިސްޓްގެ ތިންވަނައަށް ދިވެހިރާއްޖެ އަރާފައިވަނީ، ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުން ނުވަދިހަ ނުވައެއް ޕޮއިންޓް އަށެއް ހައެއް އިންސައްތަ ވޯޓް ލިބިގެންނެވެ.

މި ލިސްޓްގެ އެއްވަނައިގަ މިހާރު އޮތީ ނުވަދިހަ ނުވައެއް ޕޮއިންޓް ނުވައެއް ފަހެއް އިންސައްތަ ވޯޓް ލިބިގެން ތެންޒޭނިއާގެ ކިލިމަންޖަރޯ އެވެ.

މި ލިސްޓްގެ ދެ ވަނައިގަ އުޅެނީ ނުވަދިހަ ނުވައެއް ޕޮއިންޓް ނުވައެއް ސުމެއް އިންސައްތަ ވޯޓް ލިބިގެން އަޒަރުބައިޖާންގެ މުޑްވޮލްކެނޯ އެވެ.

ނިއުސެވަން ވޮންޑަރސް އަށް ހޮވޭ ހަތް ފައިނަލިސްޓުންގެ ނަން އިއުލާނުކުރުން އޮންނާނީ މިއަހަރުގެ ނޮވެމްބަރ މަހުގެ އެގާރަވަނަ ދުވަހު ސްވިޒަރލެންޑްގެ ޒިއުރިކްގަ އެވެ.

Indelible Moments from an Islander’s Life: Thinadhoo Genocide

Havaru_Thinadhoo_people

Thinadhoo Island is the capital of Gaafu Dhaalu Atoll and has its own dialect of Dhivehi and its own unique history. This island was formerly known as Havaru Thinadhoo. ‘Havaru’ refers to the bloodstained attempts by a Sultan in Maldives to capture the island during the 16th century. After years of prosperity and fortune, the ‘havaru’ events of the 16th century recurred in February 1962.

In 4 February 1962 Thinadhoo was completely destroyed on the orders of Prime Minister Ibrahim Nasir to end the separatist movement of the United Suvadive Republic. The islanders were told to go to the shallow reef, where they were forced to stand for hours in water up to their necks. Meanwhile all houses were destroyed, all wells broken and filled with rubble, all trees were cut down and much property was looted while the islanders watched.

The island was then depopulated and its people dispersed. Women and children were raped in front of their families. Between 200 and 300 prisoners were taken back to Malé City, where they were tortured and most killed. Here is the unforgettable life story of one woman who endured the pain and agony during the 1962, Thinadhoo Genocide.