Monthly Archives: April 2014

Maldives – An Economy Sustained Through Foreign Contribution

The Maldives economy has seen a great improvement and development during the past 25 years. The country’s different sectors have progressed while infrastructure, education, politics and foreign relations has also seen an improvement. Although many local businessmen, politicians and other individuals are being praised for their part in this progress, the contributions of foreigners to this country cannot be undermined.

Advertisements

The Young Pilots

Seen in Alifushi
Seen in Alifushi

“We are going to become pilots when we grow up.”

“What do you find most fascinating about becoming pilots?”

“Flying over the Bermuda Triangle.”

“How much do you know about Bermuda Triangle?”

“We googled it. We know that planes disappear over the Bermuda Triangle.”

“What do you think happens to those planes?”

“It could be a portal to an alien world. We are going to find out when we grow up.”

Haseen and Iaadh are two kids I met one day on Raa Atoll Alifushi Island. They were sitting on the door step of the island’s petrol shed when I saw them early in the morning, engaged in a very thoughtful conversation. I found out that these two nine year olds, studying in grade 3 of the island school were talking heartily about the Bermuda Triangle, gateways to alien worlds and the latest strange disappearances of flights which they have seen on the news. Unfortunately, I was not able to ask these little guys what they thought of the disappearance of Malaysia Airlines flight MH370. But I’m sure their theories would be pretty much related to aliens and the extra-terrestrial world.

Cigarette Buin. Dhevi Hifaa Kameh tha?

ސިނގިރެޓް ބުއިން، ދެވި ހިފާ ކަމެއް ތަ؟

ރ. އަލިފުށި، އަބްދުއްރާހްމަން މުހައްމަދު، ނުވަތަ ރަށުގެ މީހުން އާއްމުކޮށް ކިޔާ އުޅޭ ގޮތަށް ބޭބެ އަކީ ބޯޓު ދަތުރުކޮށް އުޅުނު މީހެކެވެ. ވަރަށް ޅަ އުމުރުގައި ބޯޓު ދަތުރު ކުރަން ނިކުތެވެ. އެއާއެކު އުމުރުގައި
ވޭތުވެ ގޮސްފައިވާ ދުވަސްތަކުގައި ވަނީ ގިނަ އަދި އަގުހުރި ތަޖުރިބާތަކެއް ކުރެވިފަ އެވެ.

ބޭބެ އާއި އަހަރެން އެންމެ ފުރަތަމަ ދިމާވީ އަލިފުށްޓަށް ކުރި ދަތުރެއްގަ އެވެ. ރަށުގައި ހުންނަ ‘ބައިޓް’ ކެފޭ އަށް ހެނދުނުގެ ސައި ބުއިމަށް ގޮސް އިން ވަގުތެއްގަ އެވެ. އޯޑަރު ދިނުމަށްފަހު އަހަރެން ވަރަށް ހަމަ ޖެހިލައިގެން ސިނގިރެޓެއް ރޯ ކޮށްލުމުން ބޭބެ އައިސް އިށީނީ އަހަރެން އިން މޭޒުގަ އެވެ. އަދި އަހަރެން ސިނގިރެޓް ބޮނީ ކީއްވެގެންތޯ ސުވާލު ކުރި އެވެ.

އެ ހިސާބުން ބޭބެ ގެ ވާހަކަ އެ ފެށުނީ އެވެ. ބޭބެ ގެ އުމުރުން މިހާރު އަށްޑިހަ އަހަރަށް ވުރެ މައްޗަށް ހިނގައްޖެ އެވެ. ބޭބެ އަކީ ވެސް ކުރިން ސިނގިރެޓް ބޮއެ އުޅުނު މީހެކެވެ. އެކަމަކު މިހާރަކު އެކަމެއް ނުކުރެ އެވެ. ބޭބެ ބުނި ގޮތުގައި އެންމެ ފަހުން ސިނގިރެޓެއް ބުއީ 1972 ވަނަ އަހަރުގަ އެވެ. އަހަރެންނަށް އެންމެ ބޮޑު ހައިރާން ކަމެއް ގެނުވީ ދެން ބޭބެ ބުނި އެއްޗަކުން ނެވެ.

“ސިނގިރެޓަކީ ދެވި ހިފާ އެއްޗެއް ނޫން. އަހަރެން ހަމަ ހުރެފަ ހުއްޓާލީ. ދެވި ހިފައޭ ކިޔައިގެން އެ ދައްކާ ވާހަކަ އަކީ ހުސް ދޮގު، އެއީ ސިނގިރެޓް ބުއިން ހުއްޓަން ބޭނުން ނުވާ މީހުންގެ ބަހަނާ.”

ސިނގިރެޓް ބުއިމަކީ ދެވި ހިފާ ކަމެއް ނޫން ކަމަށް މީގެ ކުރިން މީހަކު ބުނި އަޑެއް އަހަންނަކަށް ދުވަހަކު ވެސް އިވިފައެއް ނުވެ އެވެ. އެހެންވެ ބޭބެ މިހެން ބުނާ ސަބަބެއް ހޯދަން އަހަރެން ބޭނުންވި އެވެ.

ބޭބެ ކިޔައިދިން ގޮތުގައި ބޭބެ ގެ ޅަ އުމުރުގައި އުޅުނީ ބޯޓު ދަތުރު ކުރާށެވެ. ސިނގިރެޓް ބޯން ފެށުނީ މިގޮތަށް އެކި ގައުމުތަކަށް ދަތުރު ކުރަން އުޅުމުގެ ތެރޭގަ އެވެ. އެކަމަކު ވަކި ހިސާބަކުން އެކަން ހުއްޓާލަން ބޭބެ ބޭނުންވި އެވެ. ކޮންމެހެން ވަކި ކަމެއް ވެގެނެއް ނޫނުވެ. ހުއްޓާލަން ހަމަ ހިތަށް އެރީ އެވެ.

“އެހިސާބުން ހުއްޓާލީ. އަހަރެން ހިތަށް އެރީ ނުބޯނަމޭ. އޭގެ ފަހުން ނުބޮން. މިހާރު 42 އަހަރުވީ.”

ބޭބެ އަކީ ސިނގިރެޓް ބުއިން ހުއްޓާލުމަށް ވިސްނަމުންދާ ފަރާތްތަކަށް ނަމޫނާ އެކެވެ. އެތައް ފަހަރެއްގެ މަތިން މަސައްކަތް ކޮށްވެސް ‘އެޑިކްޝަން’ ވަރުގަދަ ކަމުން ސިނގިރެޓާ ދުރު ނުވެވޭ އެތައް ބަޔަކު މި ރާއްޖޭގައި ވެސް އުޅެމުން ދެއެވެ. އެކަމަކު ބޭބެ ގެ މި ވާހަކައިން މިކަމުގައި އިތުރު ގޮތަކަށް ވިސްނަން ޖެހިފައިވާ ކަން އެނގެ އެވެ.

ހުއްޓާ ލެވޭނީ ހުއްޓާލަން ބޭނުން ވުމުން ނެވެ. ހުއްޓާ ނުލެވޭ ކަމަށް ބުނެ ‘އެކްސް ކިއުޒް’ ދައްކައިގެން ކުރެވޭނެ އެއް ކަމެއް ވެސް ނޯންނާނެ އެވެ.

Cigarette Addiction? Bullshit!

Untitled

“I last smoked in 1972.”

“Don’t you have the urges?”

“That’s bullshit. People should stop making up excuses to keep on doing what they enjoy.”

“So you believe cigarettes are not addictive?”

“Of course they are not! Anyone who says so is a liar.”

“What is your advice to people wishing to quit smoking?”

“I would say stop procrastinating. Do it when the time comes.”

Abduh Rahmaan Mohamed is mostly known as ‘Beybe’ or brother by the people of Alifushi Island. Now over the age of 80, he began working in Cargo ships during his early teens. I first met him in ‘Bite’ Café during a visit to Alifushi Island. I went to the café to have breakfast when Beybe came up to me and asked me why I was smoking. He went on to tell me that he last smoked in 1972 and haven’t had the urges since then. He believes that smoking is not addictive and that people should stop making up excuses to continue doing what they enjoy. Beybe haven’t smoked for the past 42 years and his advice for smokers wishing to quit is to stop procrastinating. Having travelled the world, Beybe now lives a happy life in Alifushi Island, owning and managing the ‘Bite’ Café.